Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

SHUKRULA ADVOCATUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN

(VERSIE GELDEND VANAF 1 JANUARI 2016)

1. Algemeen

1.1 Shukrula advocatuur is een naar Nederlands recht eenmanszaak die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen, met als specialisatie het strafrecht in al zijn facetten en daaraan verknochte zaken.

1.2 Shukrula advocatuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer: 64609154. Mr. V.R.C. Shukrula staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 3353535.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Shukrula advocatuur, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen in de zin van artikel 6:225 lid 3 BW.

1.4 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

1.5 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Shukrula advocatuur is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen Shukrula advocatuur en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen, voor zover het geschil niet valt onder de reikwijdte van het tuchtrecht, zoals bedoeld in de Advocatenwet.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Shukrula advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

2.2 Voor zover de aansprakelijkheid niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Shukrula advocatuur wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Shukrula advocatuur beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur van de verrichte werkzaamheden.

2.3 Shukrula advocatuur neemt bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden – zoals bijvoorbeeld deskundigen – de nodige zorgvuldigheid in acht en overlegt (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand, alsmede in geval van inschakeling van facilitaire derden zoals postbezorging etc.), in verband met de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren met de opdrachtgever. In afwijking van art. 6:76 BW is iedere aansprakelijkheid van Shukrula advocatuur voor tekortkomingen van deze derden uitgesloten.

2.4 Shukrula advocatuur is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich zonodig tegen deze schade te verzekeren.

3. Overmacht

3.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Shukrula advocatuur zoals bijvoorbeeld staking en/of tekortschieten door leveranciers van wie Shukrula advocatuur een en ander betrekt.

3.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

3.3 Indien Shukrula advocatuur bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Klachtregeling

4.1 Shukrula advocatuur is niet aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling. De Klachtenregeling, zoals deze door Shukrula advocatuur wordt gehanteerd, wordt op eerste verzoek van de cliënt toegezonden.

4.2 Officiële klachten kunnen worden ingediend bij Shukrula advocatuur, t.a.v. Mr. V.R.C. Shukrula o.v.v. klacht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam , Postbus 57590, 1040 BL Amsterdam, tel. 020 – 589 60 39, fax 020 – 589 60 01.

5. Tarieven, Declaratie en Betaling

5.1 Werkzaamheden worden gedeclareerd op basis van een door Shukrula advocatuur en de opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

5.2 Werkzaamheden worden – tenzij anders overeengekomen – verricht op basis van een voorschot. Bij volledig verbruik van het betaalde voorschot voordat de overeengekomen werkzaamheden zijn afgerond, wordt – tenzij anders overeengekomen – middels een aanvullende voorschotnota aan de opdrachtgever een aanvullend voorschot in rekening gebracht.

5.3 Shukrula advocatuur behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde uurtarieven jaarlijks (per 1 januari) te indexeren overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens van het CBS van december van het voorafgaande jaar, ook in lopende zaken. Uurtarieven worden op hele Euro’s afgerond.

5.4 Shukrula advocatuur berekent geen procentuele opslag voor kantoorkosten. Ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte daadwerkelijke kosten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, gelden voor ingeschakelde deskundigen, kosten voor noodzakelijke reizen, verblijf en kilometers etc. worden separaat gedeclareerd en worden geacht niet te zijn inbegrepen in betaalde voorschotten. Shukrula advocatuur behoudt zich het recht voor om separaat kosten in rekening te brengen voor het kopiëren en verzenden van omvangrijke dossiers ten behoeve van de opdrachtgever.

5.5 De gewerkte uren en gemaakte kosten worden regelmatig gedeclareerd. Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na verzending zonder aftrek van enige korting of compensatie. Desgewenst kan overeengekomen worden dat per maand of per kwartaal wordt gedeclareerd. Wanneer een declaratie ook na aanmaning niet wordt voldaan, is Shukrula advocatuur genoodzaakt de daarmee gepaard gaande wettelijke rente en kosten in rekening te brengen van minimaal 1% per maand of het pro rata gedeelte van een maand.

5.6 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, faillissementsaanvraag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

5.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde interesten en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum (oudste eerst), zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.8 Openstaande declaraties kunnen door Shukrula advocatuur worden verrekend met eventuele gelden die Shukrula advocatuur voor de opdrachtgever op de derdenrekening in depot houdt, voor zover die gelden zonder belemmering aan de opdrachtgever zouden kunnen worden uitbetaald, onverminderd de door de Orde van Advocaten hiervoor gegeven voorschriften.

5.9 In het geval een openstaande declaratie na aanmaning niet wordt voldaan, draagt Shukrula advocatuur deze over aan een incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een percentage van minimaal 15% en worden berekend over de openstaande hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,00 tenzij enige wettelijke bepaling zich daartegen verzet.

5.10 Shukrula advocatuur is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al haar opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

5.11 Shukrula advocatuur is gerechtigd alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die Shukrula advocatuur aan de opdrachtgever mocht hebben.

5.12 Betaling van facturen aan Shukrula advocatuur geschiedt zoveel mogelijk giraal, behoudens het bepaalde in art. 10 van de Verordening op de Administratie en de Financiële Integriteit (Stcrt. 2009, 118, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2013, 32118).

6. Kosteloze en Gesubsidieerde Rechtsbijstand

6.1 Voor zover de opdrachtgever recht heeft op (vrijwel) kosteloze rechtsbijstand op grond van het feit dat hij/zij kan procederen op basis van een “ambtshalve toevoeging”, geldt dat Shukrula advocatuur zich het recht voorbehoudt om de opdracht in overleg met de opdrachtgever desalniettemin slechts op betalende basis te aanvaarden. Wanneer overeengekomen is geen gebruik te maken van rechtsbijstand op basis van de ambtshalve toevoeging zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in hoofdstuk 5 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

6.2 Voor zover de opdrachtgever die niet in de situatie verkeert zoals bedoeld in art. 6.1 desalniettemin recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, bijvoorbeeld omdat het inkomen en/of vermogen van de opdrachtgever ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Veiligheid en Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, geldt art. 6.1 onverkort.

6.3 Wanneer in de situatie van art. 6.1 en/of 6.2 door de Raad voor Rechtsbijstand een “eigen bijdrage” wordt opgelegd aan de opdrachtgever, wordt deze eigen bijdrage – tenzij anders overeengekomen – door Shukrula advocatuur aan hem/haar bij wijze van voorschot in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in hoofdstuk 5 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

6.4 In voorkomende gevallen worden bijkomende noodzakelijke kosten die niet onder het bereik van de (ambtshalve) toevoeging vallen gedeclareerd conform hoofdstuk 5 van deze Algemene Voorwaarden.

7. Geheimhouding

7.1 Shukrula advocatuur is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de opdrachtgever, diens werkzaamheden en persoonlijke belangen, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de voor advocaten geldende geheimhoudingsverplichting.

7.2 Shukrula advocatuur neemt bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding.

7.3 Voor zover dat in het belang van de verdediging van de opdrachtgever/de uitvoering van de overeengekomen opdracht door Shukrula advocatuur noodzakelijk wordt geacht, kan in overleg met de opdrachtgever informatie aan derden (w.o. Openbaar Ministerie, Rechterlijke Instanties, Deskundigen, Media etc.) worden verstrekt, onverminderd de verplichtingen die voor Shukrula advocatuur voortvloeien uit de Advocatenwet.

7.4 Door de totstandkoming van de opdracht verleent de opdrachtgever toestemming aan Shukrula advocatuur om bij de communicatie over de zaak met de opdrachtgever of met derden gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

8. Bewaartermijn

8.1 De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de opdrachtgever of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn kunnen de dossiers door Shukrula advocatuur vernietigd worden. Van de minimale bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is Shukrula advocatuur ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

8.2 Schaduwstukken in strafzaken worden conform de bestaande regeling na beëindiging van de zaak (zoals bedoeld in art. 8.1) geretourneerd aan het desbetreffende gerecht, dan wel vernietigd.